Otázky a odpovědi

Průběžně aktualizováno

Kdo je iniciátorem projektu a kdo bude stavbu realizovat?

Iniciátorem projektu jsou uvedení zakladatelé Občanského sdružení Spolek pro zbudování kaple v obci Loučka a tato nezisková organizace bude stavbu realizovat.

Kdo se může stát členem Spolku?

Každý občan Loučky, rodák či příznivec a přítel naší obce, který dovršil 15 let a řídí se stanovami občanského sdružení.

Kde bude kaple v obci stát?

Ve spolupráci s Obecním zastupitelstvem obce Loučka je schváleno, že kaple bude stát v centru obce na parcelách č. 2997 v katastru Loučka I. (Břemeno se týká i sousední parcely č. 3007/3.)

Kdo bude patron kaple?

Členové Spolku pro zbudování kaple navštívili v letech 2011 až 2013 osobně všechny občany obce Loučka, uspořádali několik veřejných setkání, kde se diskutovalo o možném patronu kaple. Dne 15.8.2013 na veřejné schůzi, kterou zorganizoval Spolek pro zbudování kaple v Loučce, v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, bylo definitivně rozhodnuto o patronu kaple v Loučce, kterým se stal blahoslavený Jan Pavel II.

Jak bude kaple vypadat?

Členům Spolku pro zbudování kaple v Loučce se podařilo oslovit předního architekta v České republice, nositele řady prestižních ocenění – architekta Josefa Pleskota.

S návrhem kaple byl seznámen místní duchovní správce a valašskokloboucký děkan Mons. Jan Múčka, který s návrhem souhlasí a vzhledem k patronu – sv. Janu Pavlu II., který byl papežem své doby, se mu návrh velmi líbil.

Současně Spolek pro zbudování kaple zorganizoval ve čtvrtek 13.3.2014 představení návrhu kaple v Loučce panem architektem Josefem Pleskotem a jeho teamem a v následující dny (pátek-neděle) byly návrhy včetně modelu veřejně vystaveny a občané v hojném počtu přicházeli a společně diskutovali nad tímto návrhem. Všechny připomínky k návrhu členové Spolku pečlivě zaznamenali a předali panu architektovi, který s nimi citlivě pracoval. Výsledek zapracování připomínek občanů Loučky byl prezentován na veřejném setkání, které zorganizoval Spolek pro zbudování kaple v Loučce dne 9.5.2014.

Na webu naleznete představení projektu v Loučce, které obsahují výchozí teze pana architekta pro návrh kaple. Na webu je také k dispozici videoklip s návrhem kaple, který vznikl při vůbec první návštěvě olomouckého arcibiskupa a metropolity Moravy Mons. Jana Graubnera 14.9.2014, která se konala při příležitosti Literárního odpoledne ke cti ct. Otce Emila Josefa Kapouna. Otec arcibiskup se setkal se členy Spolku pro zbudování kaple a osobně se podíval na místo, kde bude kaple sv. Jana Pavla II. stát.

I v rámci dalších projektů, které se konaly v Loučce – Den poděkování, Svatováclavský košt burčáku, Filmfest Loučka a další byly veřejně vystaveny návrhy kaple a občané diskutovali se členy Spolku nad jednotlivými dispozicemi spolu s dalšími upřesněními.

Návrh kaple byl poté představen zástupci Spolku pro zbudování kaple v Loučce, architektem Josefem Pleskotem a panem děkanem Mons. Janem Múčkou Liturgické komisi při Arcibiskupství olomouckém v Olomouci, kde byl vysloven s návrhem kaple z hlediska liturgického zásadní souhlas.

Členové Spolku pro zbudování kaple v Loučce spolu s architektem Josefem Pleskotem představili také návrh kaple na stavebním úřadě ve Valašských Kloboukách, kde se k návrhu vyjádřil hlavní architekt pan Zámečník, který vyjádřil souhlas.

Následně byl návrh prezentován zastupitelům obce Loučka na schůzi obecního zastupitelstva dne 24.9.2014.

V Loučce již jedna kaple je. Jaké bude vlastně využití nové kaple?

Ano, na Domově důchodců již kaple je a řada občanů ji může využívat a využívá ji. Ovšem iniciativa Spolek pro vybudování kaple v obci Loučka přistupuje k tomuto záměru v širším rozměru:
Vzhledem k evropským křesťanským tradicím tvoří centrum ve většině obcí či měst kaple či kostel. Naše obec je skutečně jedna z mála výjimek nejen v České republice, ale snad i v Evropě. Jsme všichni rádi, že se v naší obci po tolika letech začalo hovořit o výstavbě kaple a snad se i Loučka dočká své vlastní kaple, která by se měla stát přirozeným centrem dění v obci.
Čili kromě významného symbolického křesťanského prvku a vzniku přirozeného centra naší obce věříme, že vznikne s novou kaplí přirozeně řada dalších duchovních aktivit, což je pro život v obci zásadní skutečnost. V kapli se mohou konat několikrát do roka mše svaté (při významných církevních slavnostech, výročí obce, výročí neziskových organizací působící v obci atd.), dále bohoslužby slova, májové pobožnosti, modlitby matek, modlitby růžence, pobožnost křížové cesty a další duchovní iniciativy, která zcela jistě v naší obci postupně budou vznikat.

Z čeho se bude výstavba kaple financovat?

Především z darů – od právnických i fyzických osob, z veřejných sbírek, benefičních projektů apod.

Jak mohou občané podpořit výstavbu kaple

Na setkání spolku dne 15.8.2013 bylo dohodnuto, že Spolek pro výstavbu kaple zahájí společné modlitby za výstavbu kaple, za rodiny, občany a přátele obce Loučka, které se již pravidelně konají.

Jaký bude další postup?

Spolek pro zbudování kaple v Loučce u Vizovic postupuje krok za krokem. Zástupci a představitelé Spolku pro výstavbu kaple v Loučce oslovili na začátku téměř všechny občany v Loučce, včetně řady rodáků, kteří již v Loučce nebydlí a vysvětlili celkový záměr projektu. Vytiskli základní informační letáček o stavbě kaple v Loučce, který dodali do všech domácností. Informace o stavbě kaple prezentovali jak v Obecním zpravodaji či Farním zpravodaji místní farnosti Újezd, v dalších periodicích nebo na webových stránkách kaple. Byla realizována široká diskuze a mnoho setkání s občany na téma patrona kaple v Loučce, která vyvrcholila na Veřejné schůzi 15. 8. 2013, kde byl definitivně potvrzen patron kaple sv. Jan Pavel II. Zastupitelstvem obce Loučka byl dne 18. 6. 2014 schválen tento záměr a připraveny podklady k podpisu smlouvy o pronájmu pozemku, kde má stavba kaple stát (na parcelách č. 2997 v katastru Loučka I. – břemeno se týká i sousední parcely č. 3007/3.). Na Národní pouti na Velehradě 5. července 2013, při příležitosti 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje, byl požehnán základní kámen nové kaple sv. Jana Pavla II.

Pro vytvoření návrhu kaple se podařilo získat předního architekta v České republice pana Josefa Pleskota, který v Loučce 13. 3. 2014 všem občanům představil a vysvětlil návrh kaple sv. Jana Pavla II., který směřuje ke skutečným kořenům historie Loučky a navazuje na architekturu našich předků. Pan architekt zakomponoval do svého návrhu připomínky občanů Loučky, které vzešly ze setkání a tyto byly představeny všem zájemcům dne 9. 5. 2014. Návrh kaple pana architekta byl během roku 2014 mnohokrát prezentován občanům v Loučce, byl schválen Liturgickou komisí Arcibiskupství olomouckého, hlavním architektem ve Valašských Kloboukách panem Petrem Zámečníkem a návrh byl prezentován na Obecním zastupitelstvu dne 24. 9. 2014.

Od prvního setkání členů Spolku pro výstavbu kaple v Loučce se prohlubuje duchovní život v obci – začali se konat společné modlitby členů Spolku, přátel a podporovatelů, konají se společné i individuální poutě na podporu stavby kaple a realizují se a připravují další duchovní projekty.

Také v souvislosti s výstavbou kaple v Loučce se začala konat celá řada akcí, které oživují spolkový život v obci. To vše jsou zcela jistě první pozitivní plody snah, které souvisí s iniciativou výstavby kaple v Loučce.

V další krocích bude Spolek žádat o stavební povolení a postupně získávat finanční prostředky ke stavbě kaple.

Staňte se součástí historie

14.5.2024

Přátelé, dovolujeme si Vás oslovit s jedinečnou příležitostí stát se součástí historické události, které se uskuteční jednou za několik století... Po téměř 80 letech chceme poděkovat Pánu Bohu za...

číst víceStaňte se součástí historie

[ ^ k obsahu ^ ]