Modlitba Lúčanů

Modlitba, kterou se zástupci Spolku pro zbudováni kaple v Loučce u Vizovic společně modlili a vložili v Jeruzalémě v chrámu Božího hrobu, u Zdi nářků a v Betlémě i na dalších svatých místech ve Svaté Zemi ve dnech 7.–10. listopadu 2013 při příležitosti Národní pouti do Svaté Země, kterou obětovali za rodiny, za obec Loučka a všechny obyvatele, za zbudování kaple v Loučce a za naši vlast.

Děkování

Hospodine, ty jsi naši dědinu a naši zemi provázel po staletí. Naši předkové v dávných dobách ale i nedávno otcové a maminky mnohých z nás upírali k tobě svůj zrak s nadějí,
že jsi Bůh věrný, plný slitování a lásky.
Děkujeme ti za tvoji blízkost, požehnání, odpuštění i ochranu naší obce.
Děkujeme ti za možnost žít vlastní víru bez represí, utlačování a omezování.
Děkujeme ti za hojnost, ve které můžeme žít.
Děkujeme ti za dar svobody, možnosti mluvit o věcech, které jsou pro nás cenné, důležité a hodnotné.
Děkujeme ti za rozvoj kultury a spolkového života v naší obci.
Děkujeme ti za vše nové, co můžeme společně prožívat a obohacovat i druhé.

Pokání a lítost

Litujeme a prosíme Tě o úplné odpuštění selhání a hříchů všech našich předchozích generací
Litujeme a prosíme tě o odpuštění za vše, kdy jsme tebe, našeho Pána a Boha, zapřeli, odmítli, opustili, zaměnili za hlouposti.
Litujeme a prosíme tě za odpuštění okamžiků, kdy jsme pokřivili a pošlapali vztah k bližním
Litujeme a prosím Tě o odpuštění za málo lásky, nedostatek naděje a křehkou víru a protože jsme málo nebo vůbec nesvědčili o tobě milujícím Otci

Prosby

Prosíme tě o dar tvého svatého Ducha, který by znovu rozhořel srdce našeho národa a zvláště obyvatel naší dědiny Loučka u Vizovic

Prosíme tě o Ducha, který by obnovil úctu mezi lidmi, odkryl tajemství daru života i darů lidského ducha.
Prosíme tě o moudrost a rozvážnost, odvahu a statečnost, pokoru a úctu, které by stály jako hráz proti prázdnotě, bezduchosti, pomluvám, sarkasmu, strachu, nesnášenlivosti, útěkům od reality či uzavření se.
Prosíme tě o nové osobnosti víry, modlitby, vzdělanosti, ale i společenského života a prozíravé kultivované politiky jako služebníky pro druhé v České republice i v Loučce.
Prosíme Tě za naše rodiny, aby v nich přebývala tvá láska, pokoj a jednota
Prosím Tě za všechny obyvatele naší dědiny Loučka, zemřelým buď milosrdný a žijícím dávej ducha lásky a služby.
Prosíme tě za stavbu kaple v Loučce, za Spolek pro zbudování kaple, ze jeho členy, příznivce a všechny podporovatele a dárce
Prosíme za všechny, kteří si nepřejí růst Božího díla
Prosíme za všechny, kdo pronásledují církev, pohrdají lidstvím, ubližují lásce, neznají Krista a
 ničí dobrá díla

Požehnání

Žehnej, Pane, těm, kteří usilují o dobro
Žehnej naší zemi a naší dědině, aby mohla být úrodnou jak pro zemědělství, tak i pro ostatní oblasti hospodářství a aktivity spolkového života
Žehnej těm, kteří poctivě podnikají a vytvářejí pracovní příležitosti pro ostatní.
Žehnej těm, kteří pomáhají ostatním, ochraňují či zachraňují životy.
Žehnej učitelům i těm, kteří poctivě a s pokorou usilují o nalezení pravdy.
Žehnej všem, kteří nezkresleně informují v médiích.
Žehnej všem, kteří usilují o kvalitní fungování naší země a naší dědiny Loučka

Nebeský Otče, vyznáváme, že ve tvých rukou je celý vesmír, veškerý čas i život každého z nás. Chraň naši zemi a naši dědinu Loučku a veď ji k rozumné hojnosti, bohatství lidských vztahů a schopnosti kvalitně žít uprostřed okolních států Evropy i celého světa.

Prosíme tě o to skrze našeho Pána, Ježíše Krista, který s tebou a Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen.

Výročí 100 let od narození Sv. Jana Pavla II.

14.5.2020

Dne 18.5. si připomeneme výročí 100 let od narození svatého Jana Pavla ll. Světce, který má pro nás mezi zástupy svatých výjimečné místo, protože žil s námi. Slova „žil s námi“ vystihují jeho život....

číst víceVýročí 100 let od narození Sv. Jana Pavla II.

[ ^ k obsahu ^ ]